Tilskudd til fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie

Eiere av fredete kulturminner og kulturmiljøer kan søke støtte til å ivareta og istandsette slike etter antikvariske retningslinjer.  Søknadsfrist er 1. november. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie og å bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddsordningen skal sikre kulturminner og kulturmiljø sin verdi som kilde, og at forutsetninger for å gi opplevelser ivaretas, og legge til rette for bærekraftig verdiskaping og bruk.

Det opprinnelige formålet med tilskuddsordningen var å lempe på byrden som private enkeltpersoner har med å ivareta og sette i stand fredete kulturminner og kulturmiljøer som er et fellesgode for samfunnet. Disse skal prioriteres ved fordeling av tilskudd fra posten. Offentlig eide eller finansierte organisasjoner og virksomheter kan ikke motta tilskudd fra posten.

Hva kan det gis tilskudd til?

Tilskudd kan gis til istandsettings- og vedlikeholdstiltak av kulturminner og kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel.

Tilskuddsmottaker kan bruke 10-15% av tilskudd til prosjektledelse eller prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i nasjonale strategiske satsninger. På bakgrunn av dette kan en mindre andel av tilskudd fra posten gå til kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet.

Tilskudd kan også bidra til å dekke merkostnader som følger av tiltak for å utbedre eller forebygge skader knyttet til økt klimabelastning, jf. Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning.

Prioriteringer

Ved fordeling av tilskudd skal private eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling, prioriteres. For øvrig prioriteres

  1. særlig tyngende vedlikeholds- og istandsettingsoppgaver for eier
  2. bygninger og anlegg hvor særlig store kulturmiljøverdier står i fare for å gå tapt.

Krav til egenandel

Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av totalkostnaden i det enkelte prosjekt. Unntak fra dette må vurderes i lys av kulturmiljøets verdi, nytten av kulturmiljøet og om det foreligger et særlig stort vedlikeholdsansvar i forhold til nytten.

Krav til håndverker

Prosjekterende og utførende foretak skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver.

Slik søker du om støtte

Søk her via Riksantikvarens digitale søknadsportal

Her kan du opprette bruker, og logge inn via Id-porten. Det finnes hjelpetekster for feltene i søknadsskjemaet, men ta gjerne kontakt med oss i fylkeskommunen hvis du har spørsmål.

Les mer om ordningen her

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. november. 

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Forskrift om tilskudd til kulturminner i privat eie