Tilskudd til kommunale kulturmiljøplaner (KIK)

Kommuner kan søke om midler til utarbeidelse av kommunale kulturmiljøplaner. Søknadsfrist er 10. februar 2024. Pengene kommer fra Riksantikvaren, men administreres av fylkeskommunen.

Formål med tilskuddsordningen

Riksantikvaren kan gi tilskudd på inntil kr. 100 000 til arbeid med kulturmiljøplan.

Kulturmiljøplanen skal hindre tap av kulturminner og sikre at kulturarven brukes som en ressurs i samfunnsutviklingen. Kommunene definerer selv hvilke kulturminner som er verneverdige og som skal inngå i deres kulturmiljøplan. En kulturmiljøplan gir et godt kunnskapsgrunnlag for plan- og byggesaksbehandlingen i den enkelte kommune. Kulturmiljøplanen kan også være et viktig grunnlag for utviklingen av næring og reiseliv i kommunen. 

Hvem kan motta tilskudd?

Det er kun kommuner som kan søke.

Det kan gis tilskudd til kommuner som:

  • Ikke har kulturmiljøplan og som ønsker å starte opp arbeidet.
  • Har en eldre og utdatert plan og som ønsker å oppdatere denne. 
  • Er slått sammen og har behov for samordning av planer.
  • Tidligere har mottatt støtte, men som ikke har ferdigstilt plan. Disse kan søke om midler dersom det er ressursmessige årsaker som er grunn til at plan ikke ferdigstilles.

 

Søknaden må inneholde: 

  • Kort prosjektbeskrivelse på 1-3 sider om organisering av arbeidet i kommunen, framdrift, budsjett, finansiering og kontaktperson. 
  • Politisk vedtak om utarbeiding/rullering/revidering av kulturmiljøplan (kan ettersendes, evt. tas inn i planstrategien).

 

Hvor sendes søknaden?

Østfold fylkeskommune skal samordne alle søknadene fra kommunene i fylket. Søknaden må sendes til postmottak post@ofk.no .Merk søknaden med KIK 2024.

Søknadsfrist: Søknadsfrist er 10. februar 2024.

Mer informasjon om tilskuddsordningen: Om KIK-prosjektet og kulturmiljøplaner på Riksantikvarens nettsider

Kontaktperson: Tora Flovik Aune, prosjektleder for KIK,  telefon 981 06 263, e-post toraau@bfk.no