Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen

Eier eller forvalter du en middelalderruin? Her kan du søke om midler til ulike tiltak. Frist for å søke er 1. november. 

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningene er å sikre bevaring, istandsetting og konservering av ruiner fra middelalderen. Tilskuddsordningene skal sikre kildematerialet og bidra til bærekraftig bruk og formidling av historien disse kulturminnene og kulturmiljøene forteller.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til konservering, dokumentasjon, skjøtsel, vedlikehold eller overvåkning av middelalderruiner, samt til tiltak som utvikler og formidler kunnskaps om ruinene.

Ved fastsettelsen av tilskuddet skal det særlig legges vekt på om

  1. ruinene er i en tilstand der ordinært vedlikehold er tilstrekkelig
  2. det er utarbeidet oppdaterte planer og avtaler for skjøtsel, vedlikehold og overvåking av ruinene
  3. det foreligger oppdatert dokumentasjon av de enkelte ruinene
  4. ruinene er tilgjengelige for besøkende og det er knyttet oppdatert informasjon til stedet
  5. det finnes relevant og oppdatert kompetanse om konservering og murskjøtsel i regionen

Tiltak som allerede er igangsatt, skal prioriteres. Det skal legges til rette for tiltak som bidrar til å opprettholde kompetanse om konservering og skjøtsel av mur.

Hvordan søke på tilskuddet?

Last ned søknadsskjemaet fra Riksantikvarens nettside

Søknaden sender du til post@ofk.no.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. november.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring.