Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Østfold

Du kan søke om støtte til bevaring av verneverdige bygninger og anlegg i Østfold. Søknadsfristen er 1. september.

Formålet med tilskuddsordningen er å ivareta og videreføre Østfolds mange viktige, verdifulle og verneverdige bygninger.  Samtidig skal ordningen stimulere til økt kompetanse på verneverdige bygninger og anlegg og antikvariske prinsipper.

Eiere av verneverdige bygninger og anlegg kan søke om tilskudd blant annet til bevaring, restaurering, istandsetting og tilbakeføring.

Hvem kan søke?

 • Ubemannede museer
 • Kommuner og andre offentlige eiere av verneverdig bebyggelse 
 • Lag og foreninger 
 • Stiftelser 
 • Private eiere

Hva kan det gis det støtte til?

 • Bevaring av verneverdig bygninger og anlegg. Herunder hager, borggårder og så videre. Det gjelder tiltak som bidrar til bedre bevaring av bygningene/anlegget som et helhetlig kulturmiljø. 
 • Undersøkelser, herunder fargeundersøkelser, dendrokronologisk datering, bygningsarkeologiske undersøkelser og georadar 
 • Restaurering/istandsetting av bygning eller anlegg etter antikvariske prinsipper 
 • Tilbakeføring til et tidligere utseende. Der en bygning eller et anlegg har blitt endret, kan det søkes om tilbakeføring til en tidligere situasjon, basert på dokumentert grunnlag 
 • Det kan gis tilskudd til ENØK-tiltak som ikke anses som et skjemmende eller større inngrep i bygningsmassen. Tiltaket skal være basert på antikvariske prinsipper  
 • Det kan etter konkret vurdering gis støtte til restaurering/istandsetting av interiør. Det vil i den sammenhengen være positivt om tiltaket i interiøret kommer allmennheten til gode.

Listen er ikke uttømmende, men hver enkelt sak vil være basert på en konkret vurdering. 

Dette prioriteres ikke

 • Det gis ikke støtte til utstillinger og digitalisering. 
 • Det gis ikke støtte til fredede bygninger og anlegg, da eiere av disse kan søke om tilskudd over Riksantikvarens budsjett.  
 • I utgangspunktet gis det ikke støtte til utbedring av elektriske anlegg, men dette kan vurderes i hver enkelt sak i forhold til verneverdi og hvordan antikvariske prinsipper kommer til anvendelse.

Slik søker du

Send søknad om tilskudd til verneverdige bygg og anlegg 

Søknadsfristen er 1. september 2024.

Dette må søknaden inneholde

 • Gode beskrivelser, historikk og informasjon om kulturminnet 
 • Adresse, gårds- og bruksnummer og eventuell fullmakt 
 • Fremdriftsplan 
 • Budsjett/finansieringsplan, inkludert prisoverslag fra håndverker med lang og god erfaring fra arbeid med antikvariske prinsipper og eventuelt andre tilskuddsordninger det har blitt søkt på/gitt tilskudd fra 
 • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal gjøres etter antikvariske prinsipper 
 • Det er ønskelig med en enkel tilstandsvurdering, gjerne inkludert foto som illustrerer problematikken dersom det søkes om istandsetting.
 • Gode bilder

Ufullstendige søknader vil bli sendt i retur og vil ikke bli behandlet.

Tilskudd blir gitt for arbeider som skal utføres samme året som søknadsfrist, men overføres automatisk til de to påfølgende årene hvis det er behov for det. Dermed gjelder tilskuddet for alt i tre år. Etter utløpet av tredje året bortfaller tilskuddet automatisk. 

Vurderingskriterier

Tilskuddsordningen skal favne bredt og ikke være ekskluderende. Det stilles derfor ikke krav til at bygningen skal være vernet etter plan- og bygningsloven. Det vil si at bygningen er omtalt i en kulturmiljøplan, er regulert til bevaring i en reguleringsplan eller underlagt hensynssone bevaring kulturmiljø, H570 i en kommuneplan. 

Dette blir vurdert i hver enkelt sak, fordi det finnes tilfeller hvor en bygning har stor verneverdi, men ikke er vernet etter plan- og bygningsloven. 

Det vil være en fordel om tiltaket kan gi positive effekter for verdiskaping eller næring, men dette er ikke et krav. Det vil si at man for eksempel kan arrangere restaureringskurs, involvere lokale håndverkere og generelt jobbe for kompetansehevingstiltak. 

Det er ikke et krav, men en fordel, om tiltaket tar i bruk lokale håndverkere og bruker lokale materialer. Materialene skal være kvalitetsmaterialer. Det legges vekt på at tiltaket skal være bærekraftig og øke kompetansen på verneverdige bygninger og anlegg, men også riktig bruk av materialer og bruk av lokale håndverkere. 

Økt kunnskap om klimatilpassinger, men også å forberede den viktige bygningsarven på kommende klimautfordringer, vil være viktig. Det gis ikke støtte til ENØK-tiltak som vil utfordre en bygning eller et anleggs kulturhistoriske verdier. 

Dersom det gis støtte til ENØK-tiltak, skal dette være på bakgrunn av en faglig vurdering av tiltak, og at tiltaket anses som relevant for å ivareta bygningen gjennom bruk. 

Egenandel

Normalt vil det være krav til egenandel/egeninnsats. Andelens størrelse vurderes konkret i hver enkelt sak. Egeninnsatsen utgjør kr. 350,- pr time. 

Et tiltak kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller være meldepliktig etter kulturminneloven § 25. Det er søkers/eiers/tiltakshavers ansvar å påse at tiltaket blir omsøkt, dersom det er krav til dette.

Rapportering

Fristen for å sende inn sluttrapport er tre år, og gjelder fra året vedtaket om tilskudd ble fattet. 

Tilskuddet utbetales når tiltaket er utført, og vi har mottatt sluttrapport. 

Det skal ved innsending av sluttrapport sendes inn foto og beskrivelse av arbeidene som har blitt gjort, og om arbeidene er gjort i henhold til tidligere innsendte arbeidsbeskrivelse. Det skal også sendes inn kopi av fakturaer/kvitteringer.

Rapporteringsskjema for tilskudd til verneverdige bygg og anlegg