Anbefalinger - Helgerødgata

Rapporten er et faglig grunnlag for valg Viken og Moss kommune nå skal ta i reguleringsplanarbeidet.

Anbefalingene

Swecos anbefalinger oppsummert:

Bruplassering:

Dagens lokalisering er det beste alternativet.

Brutype:

Rammebru har høyest potensial for arkitektonisk utforming og størst seilingshøyde og frihøyde.

Med hensyn til anleggsgjennomføring, krav til fundamentering og investeringskostnader rangeres likevel samvirkebru høyest.

Helgerødgata:

Et alternativ med østgående kollektivfelt fra Gimlekrysset ned til Kanalbrua og ensidig sykkelløsning (sykkelvei med fortau på nordsiden av veien) mellom Kanalbrua og Harald Hårfagres gate kommer best ut.

Dette er vurdert å gi best fremkommelighet for kollektivtransporten samtidig som det tilrettelegges for gående og syklende.

Anleggsgjennomføring – midlertidig bru:

To alternativer er vurdert. Begge går på tvers fra veien Logns plass på Jeløy over til henholdsvis Sykehusgata eller Smedgata i Østre Kanalgate.

Begge alternativene vil påføre Kanalparken betydelige inngrep og ha konsekvenser for sidegatene.

Det er ikke entydig hvem av de to alternativene som er det beste. Sweco anbefaler at begge tas med videre i planleggingen.

Utdypingene av disse anbefalingene er som følger:

Plassering av brua

Dagens plassering er det klart tryggeste alternativet.

Dette etter at trafikkhåndtering og bevaringshensyn er vektlagt.

Ett alternativ nord for dagens bru, samt flere alternativer sørover helt ned til en forlengelse av Sjøgata ved Sjøbadet, ble vurdert som mer krevende å gjennomføre.

Type bru

Blant en rekke brutyper var tre i finalen hos Sweco. Alle med samme lengde som dagens bru.

1. Plasstøpt rammebru i betong med motvektskasse

Denne bygges på stedet, bevarer dagens uttrykk og øker seilingshøyden med en drøy halvmeter.

På minussiden: Den tar lengre tid å bygge, er dyrere og har et noe større arealbehov i anleggsfasen.

2. Bru med prefabrikkerte betongbjelker

Dette er et standardisert konsept. Det er enklest og billigst, men har ikke så god tilpasning til omgivelsene og kan gi et kantete og tungt inntrykk. Brua vil gi en reduksjon i seilingshøyden på ca 0,5 meter.

3. Bru med stålbjelker i samvirke med betongdekke

Denne brua har en litt bedre tilpasning til omgivelsene enn bru 2, og dagens seilingshøyde opprettholdes. Kommer sammen med bru 2 best ut med hensyn til anleggsgjennomføring, krav til fundamentering og investeringskostnader.

Sweco anbefaler brutype 3.

Midlertidig bru

En midlertidig bru må på plass før dagens bru kan rives og ny bru bygges.

Sweco ser to muligheter og vurderer:

1. Bru fra Logns plass over til Sykehusgata.

* Gir minst behov for endring av dagens veisystem.
* Kommer tett opp til bygging av ny permanent bru.
* Berører flere av trærne i Kanalparken.

2. Bru fra Logns plass over til Smedgata.

* Større avstand mot ny bru gir muligheter for større riggarealer.
* Færre trær blir berørt.
* Fundamentering kan eventuelt gjenbrukes ved etablering av gang- og sykkelbru senere.
* Gir større behov for endring av dagens veisystem.
* Beslaglegger noe oppstillingsareal på ferjeterminalen.
* Kommer i konflikt med eksisterende trafobygg/toalettbygg i Kanalparken.
* Midlertidig rundkjøring kommer tett på Kanalen, det gir mindre arealer til fundamentering.

Viken og Moss må sammen finne ut av hvilke av disse to alternativene som er best. Eller minst ille.

Tiltak i Helgerødgata

Det er vurdert flere alternativer som er sammenlignet med dagens situasjon, før innsnevringen. Noen av alternativene som er vurdert er:

0+: Ny kanalbru med tilpasning til dagens situasjon.

Dette gir behov for endringer/tilpasninger i kryssområdet Værftsgata – Logns plass og innover disse gatene.

1. Østgående kollektivfelt fra Gimlekrysset til Kanalbrua og ensidig sykkelløsning (sykkelvei med fortau på nordsiden av Helgerødgata) mellom Kanalbrua og Harald Hårfagres gate.

2. Østgående kollektivfelt fra Gimlekrysset til Kanalbrua og tosidig sykkelløsning («opphøyd sykkelfelt») mellom Kanalbrua og Glassverket.

Swecos vurdering av trafikale konsekvenser:

* Alternativ 1 og 2 med kollektivfelt hele strekningen vurderes å være best for gående og busstrafikken, som har høyest prioritet.

* Alternativ 1 og 2 med kollektivfelt hele strekningen gir kortest reisetid for kollektivtrafikken, og også minst forskjell i reisetid mellom buss og bil. Utrykningskjøretøy får det trolig bedre i både alternativ 1 og 2 enn i dag.

* Siden alternativ 1 vurderes å være noe bedre enn alternativ 2 for sykkel, vurderes alternativ 1 som det beste alternativet, konkluderer Sweco.