Byggestart for kollektivfelt ved Rakkestadsvingen

I Fredrikstad starter bygging av nytt kollektivfelt ved rundkjøringen Rakkestadsvingen. Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet ved å utvide fylkesvei 130 Haldenveien med et 200 meter langt kollektivfelt.

- Kollektivtrafikken i Nedre Glomma opplever i dag forsinkelser i dette området. Vi vil derfor bygge et nytt kollektivfelt for å få bedre flyt i trafikken, sier byggeleder Hameed Ahmadi i Østfold fylkeskommune.

Flyfoto av veier inn mot rundkjøring. Deler av veien er markert med rødt omriss. - Klikk for stort bildeOversiktsbilde over prosjektområdet ved Rakkestadsvingen som er markert med rød strek. Georg Ståle Brødholt, Østfold fylkeskommune

Det settes nå opp skilt som varsler at anleggsarbeidet begynner, og deretter vil gang- og sykkelveien langs Haldenveien legges om midlertidig. Fra torsdag 23. mai kan gående og syklende i stedet benytte Lillebyveien. 

- Biltrafikken på Haldenveien vil inntil videre gå som normalt, men i neste fase av byggeprosjektet som kommer etter sommerferien, er det aktuelt å benytte lysregulering, sier byggeleder Hameed Ahmadi.

Byggestart mai 2024

  • En ferdig reguleringsplan for nytt kollektivfelt på Haldenveien ble vedtatt i juni 2023. 
  • Forventet byggestart mai 2024, med forventet ferdigstillelse i januar 2025.
  • Gjennomføring av tiltaket skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og gi bedre fremkommelighet for kollektivtransport.
  • Utførende entreprenør for prosjektet blir Fosby anlegg AS.
  • Kontraktssum er 6,8 millioner kroner.

Gir mer effektiv transport

Fredrikstad kommune har i sin kommuneplan mål om et effektivt og miljøvennlig transportsystem. Planen for kollektivfeltet ved Rakkestadsvingen er utarbeidet i tråd med dette.

I kommuneplanen for perioden 2020-2032 er planområdet avsatt til formålet, det vil si bebyggelse, anlegg og parkeringsanlegg.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

Illustrasjon over vei med kollektivfelt - Klikk for stort bilde

Plankart over byggeområdet ved rundkjøringen Rakkestadsvingen. COWI/Østfold fylkeskommune