Se forslaget til ny Kanalbru i Moss

Den eneste brua mellom Moss sentrum og Jeløya må erstattes. Det anbefales å bygge bredere og støpe i betong, til en pris på 500 millioner kroner. Mulig byggestart er fra 2028. 

De planansvarlige kunne denne uken presentere sine anbefalinger i møte med fylkets samferdselspolitikere, etter en prosess som begynte høsten 2022.

Bilde fra møtet i fylkeskommunens samferdseskomite - Klikk for stort bildeFørste møte i samferdselskomiteen i nye Østfold fylkeskommune hadde en fyldig saksliste Østfold fylkeskommune

Vil vedta planen i 2024

Det vil senere bli egne møter med lokalpolitikerne i Moss, der det er betydelig interesse for prosjektet. Et planforslag skal legges ut til offentlig høring våren 2024 og samme høst ventes det lokalpolitisk behandling. Dette skal munne ut i en ferdig vedtatt reguleringsplan for ny kanalbru i Mossesundet.

Illustrasjon av forslag til ny Kanalbru, med pæler som går langt ned i grunnen for å stabilisere konstruksjonen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av forslag til ny Kanalbru, med pæler som går langt ned i grunnen for å stabilisere konstruksjonen Østfold fylkeskommune

- Vi konkretiserer nå valg av brotype, bredde og høyde på brua med mer. Ved å øke bredden på brua fra 19 meter som vi har i dag, til 27,5 meter, vil man senere kunne velge antall kjørefelt og kjøremønster etter hvert som behovene måtte endre seg, sier Jyar Dara som leder planarbeidet.

Dagens Kanalbru ble åpnet i 1955, og siden den gang har trafikken over brua økt mye mer enn forventet, slik at det hvert døgn passerer mer enn 20.000 kjøretøy. Svekkelser i stålkonstruksjonen bidro i 2022 til at antall kjørefelt på brua ble redusert, for å minske rystelsene fra passerende trafikk.

Prosjektets mål

Prosjektets mål er å planlegge en ny og solid bru over kanalen i Mossesundet, og samtidig bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk og myke trafikanter i Helgerødgata. Planområdet strekker seg fra avkjøringen til ferjekaia på bysiden (rv. 19) og vestover til Gimlekrysset (fv. 1060) på Jeløy-siden.

Gatekart over planområdet fra kanalen til Gimlekrysset på Jeløya - Klikk for stort bildeKart over planområdet fra kanalen til Gimlekrysset på Jeløya Østfold fylkeskommune

- Vi venter offentlig debatt rundt en rekke forhold, både antall kjørefelt over brua, nytt kjøremønster og eventuell stenging av innkjøring fra sidegater. I tillegg kommer ulike byggetekniske forhold, for eksempel om det er nødvendig å fylle igjen deler av kanalen i byggefasen, sier Jyar Dara.

Han understreker at dette ikke vil bli bestemt i den pågående prosessen med å lage reguleringsplan, men skal avgjøres i den påfølgende å byggeplanfasen, forhåpentligvis fra 2025.

Fylling av kanalen

Bilde av dagens bru og kanalen, der det er aktuelt å fylle igjen kanalen i byggeperioden - Klikk for stort bildeKveldsstemning ved dagens bru, der det er aktuelt å fylle igjen kanalen i byggeperioden Georg Ståle Brødholt

I byggeperioden er det foreslått at deler av kanalen gjennom Mossesundet skal fylles igjen midlertidig, noe som allerede har vakt lokal debatt. 

Bakgrunnen for forslaget, er at dette vil kunne redusere byggeperioden med 6 måneder. Ved bruk av fylling vil man også kunne lage et midlertidig krysningspunkt uten større inngrep i området rundt kanalen.  I tillegg oppnås større sikkerhet for at lastebiler vil kunne krysse kanalen problemfritt, enn ved bygging av en midlertidig bru.

Stenges for båttrafikk

- Det er viktig å presisere at kanalen under alle omstendigheter vil bli stengt for båttrafikk i hele anleggsperioden, det vil si rundt to år, uansett hvilke byggemetoder man velger. Dette skyldes faren for uhell mens arbeidene pågår, sier Jyar Dara.

Sist men ikke minst blir det et spørsmål om finansiering av en ny bru til 500 millioner kroner. Fylkeskommunen har satt av midler til å gjennomføre arbeidet med ny reguleringsplan, men før man kan gå videre med mer detaljert byggeplanlegging, må finansieringen av ny bru først være på plass.

Aktuelle lenker og info

Illustrasjon av ny kollektivtrase i Helgerødgata - Klikk for stort bildeDet skal legges bedre til rette for buss i Helgerødgata, der de blå feltene vil bli forbeholdt kollektivtrafikk Østfold fylkeskommune