Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss

Det planlegges ny Kanalbru mellom Moss sentrum og Jeløya som del av fylkesvei 317 Helgerødgata.

Bilde av Kanalbrua - Klikk for stort bildeKveldsstemning der dagens stålbru krysser kanalen mellom Moss sentrum og Jeløya. Georg Ståle Brødholt

Det skal lages en reguleringsplan for fv. 317 Helgerødgata – Kanalbrua, på strekningen fra Gimlekrysset til rv. 19. Dette skal avklare planløsning for ny Kanalbru og framtidig gateprofil for Helgerødgata.

Et slik forslag til reguleringsplan vil bli offentliggjort våren 2024.

Bakgrunnen for prosjektet

 • Dagens kanalbru har ikke ønsket bæreevne og det er fare for utmatting av konstruksjonen
 • Det er utfordringer med framkommelighet for buss mellom Jeløya og Moss
 • Tilbudet til myke trafikanter må bedres, slik at flere vil gå og sykle
Planområde for ny Kanalbru i Moss - Klikk for stort bildeKart over planområdet for ny Kanalbru og nedre del av Helgerødgata i Moss Viken fylkeskommune

Last ned plankartet i større format (PDF, 427 kB)

Hva har skjedd så langt?

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet våren 2023.

På oppdrag fra fylkeskommunen lagde konsulentselskapet Sweco en forarbeidsrapport for fv. 317 Helgerødgata - Kanalbrua i Moss. 

 • I forarbeidsrapporten ble det vurdert mulige brutyper og ulike alternativ for plassering av ny kanalbru.
 • Det ble også sett på mulig plassering av en midlertidig bru over kanalen i byggeperioden.
 • For Helgerødgata ble det dessuten vurdert løsninger for kollektivtrafikk og tilrettelegging for gående og syklende.

Anbefalinger fra forarbeidsfase i 2022 - Helgerødgata

Dette la igjen grunnlaget for det videre arbeidet med reguleringsplan for Kanalbrua og Helgerødgata.

Status nå

Prosjektet har siden våren 2023 jobbet videre med løsningene som ble anbefalt i forarbeidsfasen, og andre innspill mottatt i forbindelse med varsel om planoppstart.

I planarbeidet er det viktig at løsningene utredes og kvalitetsikres, for å sikre at de er gjennomførbare og bidrar til høy måloppnåelse. Det jobbes samtidig med en konsekvensutredning for "ikke prissatte temaer", som vannmiljø,  kulturarv, naturmangfold, landskap, friluftsliv og byliv. 

I følge fremdriftsplanen skal reguleringsplan, planbestemmelser og konsekvensutredning legges ut på offentlig høring våren 2024. 

Det vil da bli holdt åpne folkemøter for å presentere planforslaget nærmere.

Hvordan kan du medvirke i prosessen?

Vi ønsker god dialog med deg som er berørt av planarbeidet. Ta kontakt med oss dersom du har synspunkter eller opplysninger vi bør vite om!

Underveis i arbeidet vil du få muligheter til å komme med innspill, blant annet i forbindelse med offentlig ettersyn av forslaget til reguleringsplan.

Framdrift

Framdrift
Aktivitet Tid
Varsel om planoppstart Vår 2023
Høring og offentlig ettersyn av planforslag Vår 2024
Oversendelse til kommunal behandling Høst 2024
Vedtak Høst 2024
 • Planprosessen startet høsten 2022, og det kan ta halvannet til to år frem til en ferdig plan foreligger.
 • Kommunestyret i Moss må til slutt vedta reguleringsplanen, før fylkeskommunen kan vedta bygging av ny bru.
 • Prosjektet lå inne i handlingsprogrammet for samferdsel i Viken fylkeskommune for perioden 2022–25. Selve byggeperioden ventes å ta rundt to år.
 • Praktisk utforming av den nye brua og eventuelle endringer i trafikkmønster vil bestemmes gjennom planprosessen.
 • Finansiering av prosjektet er ennå ikke avklart.
Dagens kanalbru ble snevret inn fra fire til to kjørefelt i juni 2022, ved hjelp av ny veioppmerking, for å redusere belastningen på de bærende konstruksjonene. Georg Stål Brødholt/Viken fylkeskommune

Fakta om dagens Kanalbru:

 • Brua er opprinnelig en toarmet klaffebru fra 1955 (hev og senk).
 • I 1975 ble bruklaffene sveiset igjen.
 • I 1997 ble deler av brua rehabilitert.
 • Brua er bygd med fire kjørefelt, men ble fra juni 2022 snevret inn til to felt.
 • Total lengde på brua er 52 meter, og den har en spennvidde på 33 meter.
 • Brua har fortau på begge sider, med bredde på 3 meter.
 • Trafikkmengde per døgn er 20 370 passeringer.

Se også

Kontaktpersoner