Verksted for fremtidens Østfold

Se 10 til 15 år frem i tid. Hva er de viktigste utfordringene å løse i Østfold fylke før den tid? Det var hovedspørsmålet deltakerne skulle gi svar på i det nest siste innspillsverkstedet for de kommende regionale planene i nye Østfold. 

To menn prater sammen - Klikk for stort bildeLeder i eldrerådet Bjørn Eriksen. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

-Dette er å bygge den nye fylkeskommunen, så at vi er med i denne prosessen er helt klart viktig for oss, meldte leder for eldrerådet, Bjørn Eriksen, tydelig fornøyd til møteledelsen i fylkestingssalen.  

Det var nemlig representanter fra de fire brukerrådene i Østfold fylkeskommune som var å finne rundt bordene på fylkeshuset i Sarpsborg denne ettermiddagen, onsdag 8. mai 2024. Og etter en kort introduksjon til første tema, startet summingen umiddelbart. Diskusjonen rundt de fire bordene i salen tydet på at det var mange med stort engasjement og sterke meninger om dette spørsmålet. 

Lukas Hals, leder for ungdommens fylkesråd, trakk frem flere ting ungdommen i fylket har behov for de neste årene. 

Lukas Hals - Klikk for stort bildeLukas Hals, leder for Ungdommens fylkesråd (i midten), forteller gruppen har diskutert rundt første tema. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

- Det viktigste for ungdommen fremover er at kollektivtilbudet må bli bedre. Så må vi få flere ungdommer inn i demokratiet. I tillegg må det bli et bedre aktivitetstilbud for ungdom, spesielt i Nedre Glomma. Da tenker jeg ikke på organisert fysisk aktivitet, mer det å skape en fellesarena, en møteplass, hvor flere forskjellige interesser kan utfolde seg.

Skal bli gode råd til fylkestinget

Brukerrådene i Østfold fylkeskommune består av et utvalg personer med spisskunnskap og innsikt i sitt fagområde. I tillegg til ungdommens fylkesråd har man eldrerådet, flerkulturelt råd og rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Møteleder og spesialrådgiver, Jørn Haabeth fra avdeling for samfunn, plan og tannhelse, understreket viktigheten av å gå bredt ut for å hente inn kvalifiserte tanker og innspill før de regionale planene går videre til førstkommende fylkesting og påfølgende høringsrunder. 

Jørn Haabeth står foran en stor skjerm - Klikk for stort bildeJørn Haabeth, spesialrådgiver i avdeling for samfunn, planog tannhelse, ledet verkstedet i fylkestingssalen. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

- Østfold ser annerledes ut enn Viken. Problemstillinger er annerledes. Vi har et behov for å prioritere, fokusere og se hva som er det viktigste å løse først, og da er det helt klart at brukerrådene er en viktig ressurs å høre i planarbeidet, sa Haabeth.

De regionale planene for Østfold er fylkets øverste strategiske planer. Planene gir føringer for hele østfoldsamfunnet og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. I planene kan man lese om muligheter og utfordringer samt forslag til strategier for å løse disse. 

Hvilke strategier man kan bruke var neste spørsmål deltakerne skulle utdype, før hvert bord presenterte noen av tankene de hadde diskutert. 

Utfordringer innen psykisk helse øker

Nestleder Barham Azadi i flerkulturelt råd mente psykisk helse er den største utfordringen i Østfold fremover og ønsket at man tar tak i dette helt fra barneskolealder.

Barham Azadi. - Klikk for stort bildeNestleder Barham Azadi, flerkulturelt råd. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

-Utfordringer innen psykisk helse øker blant alle grupper, både hos de med innvandrerbakgrunn og hos etnisk norske, men spesielt blant arbeidsinnvandrere. Her må man ta ting på alvor helt fra barneskolealder. Samarbeidet med foreldrene må bli bedre, og man må bruke mer tid med oppfølging av familier som har utfordringer, påpekte Azadi. 

Like muligheter for alle

Sarah Lunner, som er nestleder i rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, ønsker at fokuset skal være på tilgjengelighet og like muligheter for alle.

Sarah Lunner - Klikk for stort bildeSarah Lunner, nestleder i rådet for mennesker med . Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

-Det viktigste for meg er kollektivtrafikken, at den blir tilgjengelig for alle. Der har vi en del utfordringer, både det å komme inn på selve bussen, men også på plattformene ved bussene. Så ønsker jeg en mer tilgjengelig videregående skole. At alle, uansett funksjonsevne, kan delta på lik linje i utdanningsløpet, avsluttet Lunner.

Det skal utarbeides tre regionale planer

Temaene brukerrådene skulle gi innspill til var delt i tre hovedbolker:

  • Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
  • Kompetanse og verdiskapning 
  • Areal og mobilitet. 

Alle tre er hoveddeler i de nye regionale planene.

Fakta

  • Fylkestinget i Østfold vedtok i februar 2024 å sluttføre arbeidet med de tre tverrsektorielle regionale planene for Østfold basert på plangrunnlaget som ble overlevert fra Viken fylkesting 27. september 2023.  
  • Delingsforskriften gir Østfold fylkeskommune anledning til å fullføre arbeidet med de tre regionale planene basert på prosessen i Viken.  
  • De regionale planene skal vedtas av fylkestinget, og skal erstatte alle gjeldende regionale planer med unntak av de regionale vannforvaltningsplanene.
  • Les mer om de regionale planene