Arbeid med nye regionale planer

Arbeidet med tre regionale planer for Østfold er i gang og skal være ferdig i 2025.

Det skal utarbeides følgende tre regionale planer

Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd

9 strategier innenfor følgende tema: 

 1. Levekår 
 2. Inkludering 

Kompetanse og verdiskaping

10 strategier innenfor følgende tema:

 1. Arbeid, inkludering og kompetanse
 2. Grønn og rettferdig verdiskaping

Areal og mobilitet

22 strategier innenfor følgende tema:

 1. Forvaltning av natur- og kulturressurser
 2. Regional senter- og mobilitetsstruktur
 3. Arealutvikling
 4. Mobilitet

Østfolds viktigste strategiske plan

De regionale planene for Østfold er fylkets øverste strategiske plan. Planene gir føringer for hele østfoldsamfunnet, og er avhengig av innsats og medvirkning fra en rekke samfunnsaktører for å nå sine mål.

De regionale planene skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Samtidig er regionalplanprosessen en viktig arena for å utøve fylkeskommunens lovpålagte rolle som regional samfunnsutvikler.

Tidsplan

 • Fase 1 Etablere Østfoldfokus, våren 2024
  Prioritering av strategier som er viktige for Østfoldsamfunnet.
 • Fase 2 Klar for handling, høsten 2024
  Justering, konkretisering og supplering av strategiene og utarbeidelse av handlingsprogram (Handlingsprogram=aktiviteter som ulike samfunnsaktører skal iverksette for å gjennomføre strategiene og nå planens mål).
 • Fase 3 Sluttføring og vedtak, våren 2025
  Offentlig ettersyn (høring), utvalgsbehandling og vedtak av tre regionale planer

Ønsker engasjement og innspill

Gjennomslaget for de regionale planene er avhengig av at de følges opp i praksis. Det er avgjørende at alle som skal bidra til realiseringen av planene får eierskap til dem. 

Etter en innspillsrunde våren 2024 (fase 1 i planarbeidet) har fylkestinget bestemt hvilke temaer og strategier de tre nye regionale planene skal inneholde.

I fase 2, høsten 2024, vil ulike aktører i Østfold bli invitert til videre medvirkning. Hensikten vil være å konkretisere strategiene og å finne tiltak som ulike østfoldaktører kan samarbeide om for å skape den samfunnsutviklingen vi ønsker.
De regionale planene skal ha handlingsprogram for gjennomføring av planene, og her må ulike samfunnsaktører og myndigheter samarbeide. Høstens arbeid skal føre fram til planutkast med handlingsprogram. Høstens arbeid vil også innebære drøfting av regionale føringer for arealutviklingen i fylket og bruken av regionale planretningslinjer for den kommunale arealplanleggingen.

Våren 2025 legges det opp til høring/offentlig ettersyn av de tre planforslagene. Da kan alle som ønsker det uttale seg til planene med handlingsprogram og planretningslinjer før sluttbehandling i fylkestinget i 2025

Faktaboks