Plangrunnlag for tre regionale planer

Viken fylkeskommune ferdigstilte i 2023 et plangrunnlag for følgende tre regionale planer:

 • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
 • Regional plan for areal og mobilitet
 • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 

Plangrunnlaget kan benyttes som grunnlag for regional planlegging i de nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

Forslag til plangrunnlag 2023 (PDF, 15 MB)

Forslag til plangrunnlag i ren tekst (PDF, 4 MB)

Fakta om plangrunnlaget

 • Det regionale plangrunnlaget er forankret i regional planstrategi for Viken 2020–2024.
 • I mars 2022 besluttet fylkestinget i Viken at planarbeidet ikke skulle avsluttes med endelig planvedtak i Viken, men resultere i et plangrunnlag til de tre nye fylkene Østfold, Buskerud og Akershus.
 • Planarbeidet ble ledet av et programstyre bestående av fylkesrådsleder og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken, tre ordførere fra Viken-kommuner, Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, NHO, LO, Buskerud Innvandrerråd, NMBU og Fremtiden i våre hender.
 • Hvert av de tre plangrunnlagene ble ledet av prosjektstyrer med representanter fra kommuner, akademia, frivillighet, lag- og organisasjoner og arbeidslivets parter.
 • Det ble gjennomført en rekke medvirkningsaktiviteter i alle faser av planprosessen, fra desember 2021 til mars 2023. Blant annet strategisk forum, plantreff med statlig og kommunal deltakelse, møter med formannskapene i kommunene, og gjennom fylkeskommunens medvirkningsorganer.

Viken fylkesting sluttbehandlet plangrunnlaget 27. september 2023

Vedtaket lyder slik: 

 1. Plangrunnlag datert 23. mai 2023, representerer en god oppfølging av regional planstrategi for Viken 2020-24 og er et godt utgangspunkt for videre sektorovergripende arbeid med bærekraftig utvikling i regionen. 
 2. Fylkestinget overleverer plangrunnlaget for følgende tre tverrsektorielle regionale planer til de nye fylkeskommunene:
  1. Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
  2. Kompetanse og verdiskaping
  3. Areal og mobilitet
 3. Fylkestinget anbefaler at plangrunnlaget brukes som grunnlag for regional planlegging i de nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.