Regional planstrategi

Regional planstrategi er det overordnede strategiske dokumentet for samfunnsutviklingen i fylket.

Regional planstrategi er den sentrale prosessen for utforming av felles, langsiktige mål for fylket. Planstrategien skal vise hvilke regionale planer som er nødvendig for å nå disse målene.

Medvirkning 

Arbeidet med regional planstrategi gjøres i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional planstrategi skal utarbeides minst én gang i hver valgperiode, senest ett år innen konstituering av nytt fylkesting.

Les mer om regional planstrategi på Regjeringens hjemmeside

Gjeldende planstrategi  

Den regionale planstrategien «Veien til et bærekraftig Viken 2020–2024» ble vedtatt av Viken fylkesting 18. desember 2020. Den gjelder frem til en ny planstrategi er vedtatt i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Regional planstrategi 2020–2024 «Veien til et bærekraftig Viken»

Se også plangrunnlag for regionale planer