Opplæringstilbud for minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever i videregående opplæring kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også søke forberedende opplæring på en videregående skole før oppstart med videregående opplæring.

Særskilt språkopplæring

  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.
  • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må søkeren ha lovlig opphold i landet. Søkeren må også ha vitnemål fra norsk grunnskole, eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring.

Les mer om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige hos Utdanningsdirektoratet.

Forberedende opplæring

Elever mellom 16 – 19 år, som har et annet morsmål enn norsk og har bodd kort tid i Norge, kan få forberedende opplæring på en videregående skole. Forberedende opplæring er et overgangstilbud mellom grunnskole - og videregående opplæring. All undervisning tar utgangspunkt i at elevene har norsk som andrespråk og har behov for faglig og språklig opplæring før de begynner i videregående opplæring.

Fagene det undervises i er norsk for språklige minoriteter, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsvalg. 

Elevene kan også få opplæring i andre fag eller emner avhengig av behov og skolens tilbud.  

Se video om forberedende opplæring