Retningslinjer ved fravær i Viken fylkeskommune

 1. 1 Forord
 2. 2 Fraværsgrense for hvem, hvorfor, partenes ansvar
  1. 2.1 Hvorfor vi har en fraværsgrense
  2. 2.2 Hvem gjelder fraværsgrensen for
  3. 2.3 Hva fraværsgrensen gjelder
  4. 2.4 Skolens ansvar
  5. 2.5 Elevens ansvar
  6. 2.6 Foresattes ansvar
 3. 3 Fraværsreglene
  1. 3.1 Hovedregel
  2. 3.2 Dokumentert fravær med grunn som er nevnt i forskrift til opplæringsloven
  3. 3.3 Rettigheter etter opplæringsloven med forskrift
  4. 3.4 Opplæring på alternativ opplæringsarena
  5. 3.5 Organisert studiearbeid
  6. 3.6 Eksamen
  7. 3.7 Forhold som ligger utenfor elevens kontroll
  8. 3.8 Dokumentert fravær av grunner som er nevnt i tabell 3.2 over
  9. 3.9 Mulighet for utvidet grense for udokumentert fravær ved vanskelig livssituasjon
  10. 3.10 Fraværsføring når eleven kommer for sent
 4. 4 Saksbehandlingsregler
  1. 4.1 Fratrekk av fravær fra vitnemål og kompetansebevis
  2. 4.2 Forholdet mellom fratrekk av fravær og fraværsgrensen
  3. 4.3 Muligheten for å få fraværsårsak ført på vedlegg til vitnemål eller kompetansebevis
  4. 4.4 Godkjenning av fravær og dokumentasjon, enkeltvedtak og klagerett
  5. 4.5 Legeattester/erklæringer ved fravær
  6. 4.6 Forfalskning av legeerklæringer
  7. 4.7 Innlevering av dokumentasjon
  8. 4.8 Oppbevaring/arkivering av dokumentasjon ved fravær
  9. 4.9 Fravær når karakter er satt i fag
  10. 4.10 Fag- og skolebytte underveis i skoleåret
  11. 4.11 Forhåndsvurdering av fravær
  12. 4.12 Konsekvenser av udokumentert fravær ut over 10- prosentgrensen
  13. 4.13 Mulighetene ved mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær
 5. 5 Varsler
 6. 6 Lenker til dokumenter som regulerer fravær
 7. 7 Ofte stilte spørsmål om fraværsgrensen
 8. 8 Vedlegg

2 Fraværsgrense for hvem, hvorfor, partenes ansvar

2.1 Hvorfor vi har en fraværsgrense

Hensikten med fraværsgrensen er å øke elevenes tilstedeværelse i undervisningen, å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. Denne hensikten er førende for utformingen av retningslinjene. 

2.2 Hvem gjelder fraværsgrensen for

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater, voksne eller for de som tar Vg3 fagopplæring i skole.

2.3 Hva fraværsgrensen gjelder

Fraværsgrensen gjelder fravær fra timer i enkeltfag. Elever som har mer enn 10,0 prosent udokumentert fravær i enkeltfag, vil som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, se forskrift til opplæringsloven § 3-9 (lovdata.no). Eleven skal få et varsel om vedkommende står i fare for ikke å få karakter. Se forskrift til opplæringsloven § 3-8 (lovdata.no)

Beregning av fravær skal gjøres med utgangspunkt i årstimetallet som er fastsatt i faget. Hvis det gis opplæring i flere fag samtidig, må faglærere avklare på forhånd hvilke fag fraværet vil telle inn på, og hvordan fraværet vil bli fordelt mellom fagene. 

2.4 Skolens ansvar

Skolens oppgave er å bidra til at eleven kommer seg gjennom opplæringen, og skolens tiltak skal alltid være med elevens beste før øye. Skolen skal informere elever og foresatte om fylkeskommunens fraværsregler og konsekvenser av å ha udokumentert fravær ut over 10,0 prosent. Skolen skal ha rutiner for tett oppfølging av elevenes fravær og handle tidlig – i god tid før eleven overskrider fraværsgrensen. Skolen skal holde oversikt over elever som har ulike typer fravær for å sette inn forebyggende tiltak. Dette er også viktig når det gjelder dokumentert fravær med grunn nevnt i forskriften, for eksempel kronisk sykdom. Skolene må skape rutine for at fraværet til elevene oppsummeres og følges opp jevnlig.

Skolen skal sende varsel om fare for manglende halvårsvurdering eller standpunkt straks det er klart at det er fare for bortfall av karakter eller at karakteren settes ned, slik at eleven kan rette opp fraværet. Rektor skal fatte enkeltvedtak om ikke å gi standpunktkarakter. 

2.5 Elevens ansvar

Eleven skal avtale planlagt fravær med skolen, og holde skolen orientert dersom fravær oppstår. Eleven skal sørge for å levere dokumentasjon etter avtale med skolen, slik at skolen blir i stand til å ivareta elevens videre opplæring på best mulig måte. Eleven skal melde inn fravær, følge med på sitt registrerte fravær, og laste opp dokumentasjon i skoleadministrativt system etter fravær. 

2.6 Foresattes ansvar

Når eleven er under 18 år, er det foresattes ansvar å sørge for at planlagt fravær avtales med skolen, og at skolen blir orientert dersom fravær oppstår. Foresatte kan videre dokumentere visse typer fravær (se tabell 3.2 under). Foresatte må bidra til at elever under 18 år går til lege eller oppsøker annen helsehjelp ved sykdom når dokumentasjon fra lege/annet helsepersonell er nødvendig, og at dokumentasjon leveres etter avtale med skolen. Se lov om barn og foreldre – § 30 foreldreansvaret (lovdata.no). Det er likevel eleven som har ansvaret for registrering av fravær og opplasting av dokumentasjon i skoleadministrativt system, også når eleven er under 18 år.