Søk folkehelsemidler for Østfold 

Kommuner kan søke om midler til det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen. Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Hvem kan søke?

Målgruppen for denne tilskuddsordningen er kommunene i Østfold. Frivillige organisasjoner eller andre aktører har ikke anledning til å søke.

Slik søker du

Søk om regionale folkehelsemidler

Søknadsskjemaet er kun åpent i søknadsperioden.

Søknadsfrist er 1. mars 2024.

Tilskuddsordningen skal bidra til å nå målene for folkehelsearbeidet i Østfold. Disse er nedfelt i Regional folkehelseplan for Østfold (PDF, 5 MB) og Plangrunnlag for Viken, som gjelder inntil nye regionale planer for Østfold blir vedtatt i 2024.

Det settes av inntil 2,7 millioner kroner i tilskuddsordningen i 2024.

Tildelingskriterier

For å motta støtte må kommunen forplikte seg til å:

 • Oppfylle krav som følger av folkehelseloven. Kommunen skal ha en oppdatert helseoversikt og kunnskap om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i egen kommune. Dette kunnskapsgrunnlaget skal ligge til grunn for utarbeidelse av planer og gjennomføring av tiltak på feltet lokalt.
 • Forankre eget folkehelsearbeid gjennom forpliktende kommunestyrevedtak, i kommuneplan, handlingsprogram og økonomiplan.
 • Sette av en dedikert stillingsressurs som folkehelsekoordinator (eller tilsvarene) i minst 20 prosent.
 • Organisere folkehelsearbeidet tverrsektorielt, og ha dialog og samarbeid med frivillig sektor.
 • Bidra med lokal kunnskap og erfaring til det regionale oversiktsarbeidet, delta på møter og være en aktiv samarbeidspartner i folkehelsenettverket.
 •  Bidra i det regionale planarbeidet.
 • Plassere eventuelle ubrukte midler på fond.

For at kommunene skal kunne oppfylle kravene i folkehelseloven, oppfordrer vi kommunen til å sette av en full stilling som folkehelsekoordinator.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

 • Når fristen for søknader er passert, fordeler fylkeskommunen midlene etter en fordelingsnøkkel med et minimumsbeløp på 150 000 kroner, deretter et tillegg basert på kommunens innbyggertall. 
 • Saksbehandlingstid er cirka 2 uker. 
 • Pengene utbetales etter at kommunen har akseptert kravene for tilskuddet.
 • Vedtaket kan ikke påklages.

Rapportering

Da nødvendig dokumentasjon er sendt inn som søknad, kreves det ingen rapportering.

Kontaktperson

Sara Hovden, telefon 90 59 70 27, e-post sarahovd@ofk.no