Tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til inkluderende frivillige møteplasser som bidrar til mangfold og integrering. Søknadsfristen er 15. mars 2024.

Tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser

Tilskuddet skal spore til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning. 

Fylkeskommunen har som mål at Østfold skal bli en bærekraftig region. Et utviklingsmål er at alle innbyggere lever verdige og meningsfylte liv, med levende møteplasser i boområdene. For å oppnå dette, er det viktig å skape et inkluderende og integrert Østfold-samfunn, der alle innbyggere føler tilhørighet og er en aktiv og akseptert del av lokalmiljøet. 

Formål og målgruppe

Tilskuddets formål:

Bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning.

Målgruppe for tilskuddsordningen:

Alle innbyggere i Østfold med særlig vekt på

 • særlige utsatte grupper
 • barn og unge

Mål for ordningen:

 • Skape inkluderende frivillige møteplasser som fremmer mangfold og integrering
 • Styrke deltakelse, likeverdighet og toleranse i lokalsamfunnet
 • Forebygge mobbing, diskriminering, rasisme og utenforskap
 • At barn og unge i større grad bidrar til inkluderende møteplasser
 • Sette søkelys på holdninger og verdier når det gjelder særlige utsatte grupper 
 • Forebygge negativ sosial kontroll
 • Bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet
 • Øke innvandrerbefolkningens, og særlig jenters, deltakelse i frivillighet og sivilsamfunn
 • Legge til rette for faglig og sosial nettverksbygging
 • Sette søkelys på foreldrerollen som en viktig faktor for barn og unges deltakelse i samfunnet

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, herunder ideelle organisasjoner som for eksempel foreninger, lag, stiftelser med mer som er registrert i frivillighetsregisteret.

Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

Hva kan man få støtte til?

Det kan gis støtte blant annet til:

 • Aktiviteter og tiltak
 • Markedsføring
 • Rekruttering av målgruppen/deltakere
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Innkjøp av nødvendig materiell
 • Servering

Det gis ikke støtte til ordinær drift, lønn til ansatte eller innkjøp av utstyr som er ment for ordinær drift. Det kan kun søkes om midler til aktiviteter/tiltak som gjennomføres i 2024.

Slik søker du

Søknadsfristen er 15. mars 2024.

Søknaden må beskrive:

 • Tilskuddets formål: Bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning
 • Hva slags tiltak/aktiviteter som er planlagt
 • Hvordan rekruttere målgruppen til tiltakene/aktivitetene
 • Cirka. antall personer som er tenkt omfattet av tiltakene
 • Planlagt omfang og tidsangivelse for tiltakene
 • Hvordan deltakerne skal ha en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av aktivitetene
 • Hvordan det er tenkt at tiltakene skal bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet
 • Hvordan man har tenkt å sette søkelys på mangfold, integrering og inkludering
 • Hvilken forventet effekt tiltakene er tenkt å ha på kort og lengre sikt
 • FNs bærekraftsmål må ligge til grunn ved planlegging og gjennomføring av tiltakene

Maksimalt søknadsbeløp per år er 100 000 kroner. 

Søk støtte til inkluderende, frivillige møteplasser

Se ordningens retningslinjer og for øvrige krav til søknad, rapportering, frister med mer.