Tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Østfold

Formålet med tilskuddsordningen er å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kunst- og kulturaktivitet.

Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante kulturarrangementer, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen.

Hvem kan søke

Alle kulturvirksomheter, institusjoner, organisasjoner eller kommuner kan søke om tilskudd.

Søknadsfrister

Det vil være to søknadsfrister i 2024. Neste søknadsfrist er 1. september 2024.

Slik søker du:

Søknaden sendes via vårt elektroniske søknadsskjema og skal inneholde:

 • Informasjon om søker og prosjekt
 • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
 • Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket, det må framgå hvordan tiltaket treffer prioriteringskriteriene.
 • Beskrive på hvilken måte tiltaket treffer formålet med tilskuddordningen
 • Beskrivelse av unges deltakelse og medvirkning
 • Oversikt over samarbeidspartnere
 • Budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller innvilget.
 • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
   

Søk om tilskudd

Tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd inntil kr 50000.

Se retningslinjene for tilskuddet

Prioriteringskriterier

 • Kulturaktiviteter som arrangeres av unge
 • Tiltak der unge i Østfold involveres
 • Tiltak som er spesielt rettet mot målgruppa 13-25 år i Østfold
 • Aktiviteter og prosesser som har til hensikt å etablere eller forsterke arbeidet med å involvere unge i utformingen og gjennomføringen av virksomhetenes aktiviteter.
 • Aktiviteter som øker ung deltakelse på relevante kulturaktiviteter
 • Tiltak som treffer formålet med tilskuddsordningen
 • Søknader som viser til flere bidragsytere, egeninnsats og samarbeid med flere aktører

Det legges vekt på at tilskuddene fordeles til prosjekter som samlet sett bidrar til en bredde i kunst- og kulturuttrykk, i formidlingsmåter og geografi, fra et mangfold av stemmer og aktører.

Dette prioriteres ikke:

 • Aktiviteter og prosjekter som er igangsatt eller gjennomført
 • Private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter
 • Kulturtilbud som er en del av søkers ordinære drift
 • Ordinær drift og investeringer
 • Tilskudd til premier, gaver og innkjøp av utstyr som kan leies.
 • Tilskudd lønn til initiativtakere/søkere
 • Tilskudd til påmelding- og medlemsavgifter

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet og vurdert samlet etter søknadsfristens utløp. Søker vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, senest innen 6 uker etter søknadsfrist.

Synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra Østfold fylkeskommunen, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Østfold fylkeskommunes logo skal brukes på trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant.

Last ned logoer og annet grafisk materiale