Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Østfold

Du kan søke om tilskudd til kunst- og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, dans og visuell kunst.

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere fylkeskommunens planer for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Østfolds innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.

Hvem kan søke?

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

Hvor søker jeg?

Søk tilskudd via regionalforvaltning.no

(For å søke må du registrere deg som bruker. Har du bruker, må du logge deg inn)

Søknadsfrister

Søknadsfristen er 15. mars 2024 for prosjekter som skal gjennomføres andre halvår 2024.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket, det må framgå hvordan tiltaket treffer prioriteringskriteriene
 • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
 • Opplysning om organisering og framdriftsplan
 • Oversikt over samarbeidspartnere
 • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
 • Budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller innvilget.
 • Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver

Søknader som ikke oppfyller prioriteringskriterier og krav, vil ikke bli prioritert

Tildelingskriterier

Søknader skal vurderes og prioriteres i forhold til følgende kriterier:  

 • Tiltak som direkte skal produsere kunstneriske og kulturelle uttrykk som er åpne for det alminnelige publikum  
 • Tiltak som kobler sammen aktører og stimulerer til samarbeid på tvers av kulturuttrykk og geografi 
 • Tiltak som har kunstnerisk høy kvalitet  
 • Tiltak som viser nyskaping og utvikling  
 • Tiltak som kan vise til samarbeid med kommune, institusjoner og andre  
 • Tiltak med kommunal og/eller statlig medfinansiering  
 • Fylkesplanen og fylkeskommunens strategier legges til grunn ved vurdering av søknader 
 • Tilskuddene skal sikre bredde og mangfold i tiltakene

Det legges vekt på at tilskuddene fordeles til prosjekter som samlet sett bidrar til en bredde i kunst- og kulturuttrykk, i formidlingsmåter og geografi, fra et mangfold av stemmer og aktører.  

​Tilskudd fra Østfold fylkeskommune kan dekke inntil 50 prosent av prosjektets kostnader.  

Hva prioriteres ikke?

Det tildeles i utgangspunktet ikke midler fra tilskuddsordningen til:  

 • Virksomhet som mottar fast driftstøtte fra Østfold fylkeskommune. Det kan gjøres skjønnsmessig unntak for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og utvikling, og som har særskilt interesse for kulturaktører/samarbeidspartnere i Østfold utover egen virksomhet  
 • Aktiviteter og prosjekter som er igangsatt eller gjennomført  
 • Ordinær drift og investeringer  
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet  
 • Tiltak av kommersiell karakter, eller som arrangeres i innsamlingsøyemed  
 • Deltakelse på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstneropphold og liknende   

Film og andre audiovisuelle uttrykk: Dette fagområdet ivaretas gjennom tilskuddsordninger og kompetansetilbud fra Viken filmsenter AS. Mediefabrikken tilbyr kompetanse og støtte til unge filmskapere  

Prosjekter av og med frivillige, ren amatørvirksomhet. Østfold fylkeskommune har andre tilskuddsordninger for frivillighet  

Prosjekter med hovedmål om ivaretakelse av kulturarv, museumsvirksomhet, lokalhistorie, og utgivelse av hefter og bøker. Det henvises til andre støtteordninger i Østfold fylkeskommune og/eller andre organisasjoner som gir tilskudd til disse formålene.  

Prosjekter som omhandler næringsutvikling, internasjonalt kulturarbeid, festivaler og publikumsutvikling henvises til egne tilskuddsordninger.  

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til kunst og kulturprosjekter skal vurderes før neste utlysning for 2025.

Behandling av søknaden

Søknadene vil bli behandlet og vurdert samlet etter søknadsfristens utløp, og du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet.  

Synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra Østfold fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Fylkeskommunes logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant.

Last ned fylkeskommunens logo og annet grafisk materiale..

Tildelinger

Se hvem som fikk tilskudd til kunst og kulturprosjekter 1. halvår 2024