Tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Østfold. Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er 1. mars 2024. 

Hvem kan søke?

  • Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
  • Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling i landbruket.

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler)

Formålet med støtteordningen er å legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til:

  • Utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket
  • Utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler)

Formålet med støtteordningen er å legge til rette for rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Det kan gis tilskudd til:

  • Etter- og videreutdanning i landbruket
  • Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning
  • Tiltak som retter seg mot likestilling og omdømmebygging.

Søknadsfrist og søknad

Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er 1. mars 2024

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på regionalforvaltning.no:

Tilskuddsutmåling

Det kan innvilges tilskudd på inntil 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Utbetalt tilskudd kan bli redusert ved lavere kostnad enn budsjettert.

Fylkeskommunen setter vilkår for bruk av tilskuddet og frister for gjennomføring og rapportering. 

Regler og retningslinjer for tilskuddsordningene

 Midler til ordningene er avsatt over jordbruksoppgjøret, og Østfold fylkeskommune får midlene tildelt fra Landbruks- og matdepartementet.

Kontaktperson

Camilla Winterseth, e-post camillawi@ofk.no