Tilskudd til tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

Alle fagskoler med studiested i Østfold kan søke om tilskudd til akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Utdanningene må være akkreditert av NOKUT eller akkreditert av en fagskole med fagområdeakkreditering. Søknadsfrist i 2023 var 15. desember. Ny frist i 2024 kan bli tidligere og legges på nettsiden så snart den er klar.

Hva kan støttes?

Tilskudd gis til fagskoler med akkrediterte utdanninger uavhengig av eierform. Tildelingen er basert på nasjonale retningslinjer og fylkeskommunens prinsipper og kriterier for tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonale retningslinjer per januar 2024

Kriterier for forvaltning av tilskuddet

Fylkestinget i Viken vedtok i 2023 felles prinsipper og kriterier for forvaltning av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning i fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. Prinsippene og kriteriene vil gjelde for tildelingen av tilskuddene i de tre nye fylkeskommunene i 2024.

Se kriterier for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning 2023-2024.

Slik søker du

Lenker til søknadsskjema vil komme her høsten 2024.

Saksbehandling og svar på søknadene

Søknadene blir vurdert ut fra nasjonale føringer og kriterier fastsatt i fylkeskommunen. Alle fagskoler som har søkt fylkeskommunen om driftsmidler for oppstart høsten 2024, vil innen utgangen av februar 2024 får svar på sin/-e søknad/-er. Svar vil bli sendt til de respektive fagskolene via AltInn. Dette vil være et enkeltvedtak det kan klages på.

Formål

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jamfør Prop. 1 S (2023–2024) mål for 2024:

  • Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  • Relevant høyere yrkesfaglig utdanning som svarer på kompetansebehovet i arbeidslivet
  • God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning i hele landet
  • Effektiv og solid fagskolesektor

Rapportering

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister for rapportering gjennom året.

Mer om tilskuddsordningen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) har ansvaret for tildelingen til fylkeskommunene. 

Midlene fylkeskommunen får fra HKdir, fordeles videre til private og offentlig fagskoler med kontoradresse eller studiested i vårt fylke.

Tilskuddssatsene i 2024

Satsene er per heltidsekvivalent / per 60 studiepoeng:

  • kr 75 000 i grunntilskudd per student for rene nettbasert utdanninger og for utdanninger som er nettbasert med samlinger, men der antall timer til fysiske samlinger er mindre enn 100 timer*
  • kr 85 000 i grunntilskudd per student for øvrige utdanninger (nettbasert med fysiske samlinger på 100 timer eller mer, og stedbaserte utdanninger)
  • kr 21 000 for resultatbasert uttelling per avlagt studiepoengenhet (SPE) for utdanninger finansiert med statlige midler fordelt via fylkeskommunen.

Grunntilskuddet beregnes ut fra det antall studenter det er i utdanningen, oppad til det antall studenter fylkeskommunen gir tilsagn om per utdanning.

Resultatbasert uttelling beregnes ut fra avlagte studiepoengenheter i avsluttede utdanninger fylkeskommunen har gitt tilskudd til. Resultatbasert uttelling utbetales året etter at utdanninger er avsluttet.

* Antall timer beregnes ut fra en 60 studiepoengs utdanning samlet sett for hele utdanningsløpet. For deltidsutdanninger og utdanninger på mer eller mindre enn 60 studiepoeng, beregnes dette forholdsmessig.