Forarbeidsrapport for Helgerødgata og ny kanalbru i Moss

På oppdrag fra Viken fylkeskommune har konsulentselskapet Sweco utarbeidet en forarbeidsrapport for  Fv. 317 Helgerødgata - Kanalbrua i Moss. Rapporten skal være et grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplan for Kanalbrua og Helgerødgata.

Viken fylkeskommune

Forarbeidsrapporten ble presentert for formannskapet i Moss kommune tirsdag 6. september.

Rapportens anbefalinger skal bearbeides og avklares i reguleringsplanarbeidet som omfatter medvirkningsprosesser, i tråd med plan- og bygningsloven.

Utgangspunktet for prosjektet er at eksisterende bruforbindelse ikke tilfredsstiller ønsket bæreevne og at konstruksjonen viser tegn til å ha nådd sin levealder.

I tillegg er det fremkommelighetsutfordringer for bussforbindelsen mellom Jeløya og Moss, samt behov for bedre tilrettelegging for syklende og gående.

Planlegging av ny bru og tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange

Prosjektet skal legge til rette for en bru som tilfredsstiller kravene for kjøring med tyngre kjøretøy over kanalen i Moss, samt å bedre framkommeligheten for busstrafikk, gående og syklende på strekningen mellom rv. 19 og Gimlekrysset.

Rapporten gir vurderinger av alternative løsninger og anbefalinger når det gjelder lokalisering og aktuelle brutyper, samt vurderinger av anleggsgjennomføring.

Når det gjelder Helgerødgata vurderer rapporten ulike løsninger for kollektivtrafikken.

Videre prosess

Reguleringsplanarbeid skal starte opp i løpet av høsten 2022​.

Rammer for planarbeidet og opplegg for medvirkning skal avklares i samråd med Moss kommune. Videre skal det drøftes hvilke alternativer og løsninger som skal legges til grunn for videre arbeid med forslag til reguleringsplan.

Her finner du rapporten