Ber om markedsdialog for endelig skoleløsning i Fredrikstad

Politikerne i fylkestinget ber om at det gjennomføres en markedsdialog for å få en permanent løsning for skolesituasjonen i Fredrikstad. Et endelig forslag skal legges fram i desember.  

Det vedtok fylkestinget enstemmig i sitt møte 19. juni.

Fylkeskommunedirektøren vil nå gjennomføre markedsdialog med eiendomsutviklere, interessenter og entreprenører – for å undersøke mulighetene for å forsere løsningen på den samlede skolesituasjonen for Fredrikstad.

Les hele saken som fylkestinget behandlet her

I tillegg satte fylkestinget av 98 millioner kroner fra overskuddet i Viken fylkeskommune til ny skole i Fredrikstad.  

Har fått god erfaring  

Bakgrunnen er som kjent at det er utfordringer knyttet til flere av byggene ved både Glemmen videregående skole og Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Fra skolestart høsten 2024 og i årene fram til ny skole er på plass, skal Østfold fylkeskommune leie skolelokaler for Frederik II i Cicignon-kvartalet i det gamle sykehuset i Fredrikstad.  

– Vi fant en flott midlertidig løsning som har blitt godt mottatt av elever, ansatte og lokalsamfunnet. Nå skal vi bruke samme framgangsmåte for å få en god permanent løsning, sa saksordfører Glenn Melby fra Høyre da fylkestinget behandlet saken.  

Arbeiderpartiets Camilla Aas var også fornøyd med vedtaket som ble fattet.   
– Dette er en ny milepæl. I vår korte levetid som ny fylkeskommune har vi fått god erfaring med markedsdialog, så det blir spennende å se hva som kommer av forslag nå, sa hun fra talerstolen.    

Å gjennomføre en markedsdialog innebærer å søke råd, innspill og forslag fra marked, bransjeaktører og leverandører. I fylkeskommunedirektørens forslag vurderes det som at sannsynlig at markedsdialogen vil kunne peke på et av følgende alternativer i Fredrikstad.  

  • Egen prosjektutvikling av ny Fredrikstad-skole på Værste-tomtene
  • Privat prosjektutvikling på fylkeskommunens og Fredrikstad kommunes eiendommer på Værste
  • Ny videregående skole i ombygde eiendomskomplekser (eksternt eide per i dag)
  • Totalrehabilitering av Glemmen og Frederik II – på dagens lokasjoner

I debatten påpekte både Melby og Aas at alternativet med totalrehabilitering i praksis utgår med fylkestingets vedtak.

Vedtaket i fylkestinget var identisk med innstillingen fra fylkesutvalget. I tillegg ble det, etter innspill fra Ungdommens fylkesråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse, vedtatt et nytt punkt om at fremtidige arealer til ny skole i Fredrikstad skal legge til rette for trivsel og inkludering.  

Skal ses under ett 

Parallelt med markedsdialogen bes fylkeskommunedirektøren vurdere resterende bygningsmasse ved Glemmen og Frederik II videregående skoler. Til neste politiske behandling vil det komme anbefalinger om hvilke deler som bør avhendes, og hvilke som eventuelt kan rehabiliteres.  

Sakene om skolesituasjonen i Fredrikstad blir en del av prosessen med å se skolestrukturen og det helhetlige opplæringstilbudet i fylket i under ett.

Les alt om skolesituasjonen i Fredrikstad her

Vedtaket i fylkestinget lyder slik:  

1. Fylkeskommunedirektøren bes gjennomføre markedsdialog med eiendomsutviklere, entreprenører, eiendomsbesittere og andre interessenter – som ønsker å fremme løsninger for videregående skole i Fredrikstad.  
2. Politisk referansegruppe holdes løpende orientert.  
3. Fylkeskommunedirektøren legger frem en sak for Fylkesutvalget som oppsummerer erfaringene fra markedsdialogen, samt kombinasjonsmuligheter med enkelte fylkeskommunale eiendommer.  
4. Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å avhende bygg/festeavtale knyttet til Christianslund.  
5. Endelig vedtak på konseptvalg for fremtidig skoleløsning i Fredrikstad, fattes i sammenheng med behandling av sak om «Helhetlig opplæringstilbud i Østfold fylkeskommune».
6. Fremtidige arealer til ny skole i Fredrikstad skal legge til rette for trivsel og inkludering.