Tilstandsrapporten for videregående opplæring for 2023 er klar

Tilstandsrapporten for videregående opplæring for 2023 er klar. Rapporten er den årlige rapporteringen om læringsresultat, gjennomføring, frafall og læringsmiljø for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring. Nå skal rapporten behandles av politikerne.

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i 2023 er laget for tidligere Viken fylkeskommune. I rapporten er det likevel tatt hensyn til oppdelingen av Viken. Mange av resultatene er derfor presentert for Østfold, i tillegg til for Viken totalt.

Nå starter en grundig gjennomgang av rapporten

Rapporten skal behandles av hovedutvalg for opplæring og næring, fylkesutvalget og fylkestinget i april.

– Tilstandsrapporten gir oss viktig kunnskap om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø for elever og læringer i Østfold-skolen. Det er gledelig å se at det gode arbeidet skolene våre gjør med å forebygge mobbing gir resultater. Dette er arbeid vi aldri vil gi oss med før alle har en skolehverdag fri for mobbing, sier Camilla Aas, leder for hovedutvalg for opplæring og næring i Østfold fylkeskommune.

– Det er også gledelig å se at tilstandsrapporten viser at 95,2% har fullført og bestått fag-/svenneprøven. Og så vet vi at rapporten også påpeker at det er viktig arbeid som venter oss i Østfold. Jeg ser frem til å sette meg grundig inn i den, fortsetter Aas.  

Fylkeskommunen vil nå ha en grundig gjennomgang av rapporten.

– Tilstandsrapporten er et omfattende arbeid som gir et grundig bilde av tilstanden ved våre skoler. Det er et viktig grunnlag for videreutvikling av Østfold-skolen. Vi vil følger opp resultatene både på fylkesnivå og med den enkelte skolen, sier Kristine Hollup, seksjonssjef for opplæring i skole og alternative opplæringsarenaer i avdeling opplæring og kompetanse i Østfold fylkeskommune.

Færre fullfører og består videregående opplæring – flere består fag og svenneprøve

Tilstandsrapporten viser at det var færre som fullførte og bestod videregående opplæring skoleåret 2022/2023 enn skoleåret før. Denne utviklingen gjelder for hele tidligere Viken, men det er litt færre som fullfører og består i Østfold (82 prosent) enn totalt i Viken-fylkene (83,9 prosent).

Andelen som bestod fag- og svenneprøve var imidlertid høyere i Østfold (95,2 prosent) enn totalt sett for tidligere Viken (94,4 prosent).

Lavere mobbetall i Østfold

I Viken totalt er det en høyere andel elever som rapporterer om mobbing i 2023 enn i 2022. Tallene er høyere for Viken enn de er på nasjonalt nivå. Her rapporterer imidlertid elevene i Østfold om minst mobbing av de tre Viken-fylkene. Tallene for Østfold ligger også lavere enn nasjonalt nivå.

Hos lærlingene rapporteres det derimot om en positiv utvikling, det er færre lærlinger som rapporterer om mobbing i 2023 sammenlignet med året før. Også her har Østfold mindre mobbing enn de tre tidligere Viken-fylkene.

Se hele tilstandsrapporten