Flere forslag til økonomiplan – sluttbehandles i august

Politikerne har flere forslag til Østfold fylkeskommunes økonomiplan for de neste fire årene. Forslagene sluttbehandles i fylkestinget i august. 

13. juni behandlet fylkesutvalget fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsens forslag til økonomiplan for 2025-2028.

Utvalget innstiller på å vedta fylkeskommunedirektørens forslag, men både posisjonspartiene og Høyre fremmet i tillegg flere verbalforslag. Disse ble ikke realitetsbehandlet i fylkesutvalget, men legges nå ut på offentlig høring. 

Forslagene handler om blant annet omstilling, skolestruktur, kulturminnevern, kollektivtrafikk, samferdsel og eiendomsstrategi.

Økonomiplanen og verbalforslagene sluttbehandles i fylkestinget i august. 

Fremskrittspartiet stemte mot fylkeskommunedirektørens forslag, og varslet at de vil komme med omfattende endringsforslag i august. 

Se verbalforslagene i saken som fylkesutvalget behandlet

  • Fylkeskommunedirektørens forslag til økonomiplanen er satt opp uten bruk av fondsmidler til dekning av den ordinære driften. 
  • Tilpasningsbehovet vil i perioden øke fra 259 millioner kroner i 2025 til 344 millioner kroner i 2028. 
  • Fylkeskommunedirektørens økonomiplan bygger på rammene for den vedtatte økonomiplanen for 2024-2027, men tar samtidig opp i seg de store behovene for investeringer knyttet til utdanningsområdet, spesielt i forbindelse med skolesituasjonen i Fredrikstad.

Videre innebærer forslaget en reduksjon i rammetilskuddet til Østfold Kollektivtrafikk med 54 millioner kroner. Dette vil medføre endringer i rutetilbudet.

Faktaboks

  • Økonomiplanen lages for fire år om gangen, og omfatter hele fylkeskommunens virksomhet.
  • Her gis en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, investeringer og prioriterte oppgaver i planperioden. 
  • Det første året i økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.
  • Årsbudsjettet legges fram i oktober.