Om Østfold fylkeskommune

Østfold har ca. 311 000 innbyggere (per 30.09.2023). 

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt.

Vi er totalt 2 398 ansatte. 1 837 av oss jobber i de videregående skolene i Østfold. (Tall fra mars 2023)

Oppgavene er blant annet videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Videregående opplæring og læreplasser

I Østfold finner du et bredt og godt tilbud innen videregående skoler. Vi jobber systematisk sammen med kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv for å gi våre ungdommer et godt utdannings- og læreplasstilbud.

Vi har 11 videregående skoler,  en fylkeskommunal folkehøgskole, en skole som gir opplæring til barn og unge på barneverns- og helseinstitusjoner, samt en konsolidert fagskole. 

Østfold skal være en skoleeier som gir hver eneste ungdom en opplæring som ruster dem godt for livet videre. 

Mer om videregående opplæring og læreplasser i Østfold

Vei og kollektiv

Østfolds innbyggere skal ha gode samferdselstilbud. Fra januar 2020 overtok fylkeskommunene ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene. Østfold fylkeskommune har ansvaret for 1 886 kilometer med bil-, gang- og sykkelvei. Vårt mål er å tilby gode og trafikksikre fylkesveier.

Mer om vei og kollektivtransport i Østfold

Tannhelsetjenesten

Østfold fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Vi har 6 tannklinikker, driver helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid og gir gratis tannhelsetjenester til prioriterte grupper. Vårt mål er at Østfoldingene skal ha god helse gjennom å ha god tannhelse.

Vi gir regelmessig tilbud til: 

  • barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • mennesker med psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

Mer om tannhelsetjenesten i Østfold

Næringsliv 

I Østfold finner du flere av landets største og viktigste bedrifter. Næringslivet i Østfold er mangfoldig og nyskapende. 

Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger og skal både tilrettelegge for og utvikle et vitalt og bærekraftig næringsliv. Til det beste for bedriftene. Til det beste for innbyggerne.

Mer om næringsliv og næringsutvikling i Østfold

Tilskudd til frivillige 

De frivillige organisasjonene bidrar til å sikre mangfoldet i samfunnet og gjennomfører en rekke tiltak som bidrar til å opprettholde og utvikle levende lokalsamfunn i bygd og by.

Østfold fylkeskommune fordeler en rekke tilskudd for å opprettholde og stimulere bredt til frivillig arbeid. Innbyggerne skal oppleve et variert tilbud der de bor, både innen idrett, friluftsliv, kunst eller kultur.

Mer om tilskudd og støtteordninger i Østfold

Folkehelse

Folkehelsearbeid skal bidra til å gi god helse og livskvalitet til hele befolkningen. Østfold fylkeskommune skal være en pådriver og samordne for godt folkehelsearbeid i hele fylket, i nært samarbeid med kommunene. 

Mer om folkehelsearbeidet i Østfold

Idrett

Fylkeskommunen fordeler årlig midler på tiltak og anlegg innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Midlene går til alt fra skilting og tilrettelegging i skog og mark til større idrettsanlegg og idrettshaller på skolene. 

Mer om idrett og friluftsliv i Østfold

Regional utvikling 

Østfold fylkeskommune har en sentral samfunnsutviklerrolle. Det ansvaret tar vi, og arbeidet vårt skal bli lagt merke til både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi gjør. Vi ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Vi skal jobbe helhetlig, og på alle samfunnsnivåer. Både ildsjelen i idrettslaget og næringslivsdirektøren er med på laget. Sammen med innbyggerne skal vi utvikle levende og bærekraftige bygder og byer. Hvorfor? Fordi det skal være godt å bo i Østfold. 

Klima og miljø 

Fylkeskommunen tar ansvar for å redusere klimagassutslipp. Vi planlegger for fremtiden med helhetlige tiltak og virkemidler som skal føre til reduserte klimagassutslipp i Østfold. Vi bidrar til forskning på miljø, klima og fornybar energi. Sammen med kommunene, næringslivet og organisasjoner skal vi oppnå felles klimamål. 

Fylkeskommunen koordinerer også planarbeidet for å beskytte og forbedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann i fylket. Som planmyndighet har vi også en viktig rolle i viltforvaltningen, spesielt med å ta vare på viltets leveområder.

Mer om klima- og miljøarbeidet som gjøres i Østfold

Kultur  

Vi skal tilrettelegge godt for både profesjonelt og frivillig kulturliv i hele Østfold. Fylkeskommunen sørger for et variert tilbud innen bibliotek, film, musikk, scenekunst og visuell kunst. Slik bidrar vi til ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle.  

Mer om kulturlivet i Østfold

Kulturminner 

Alle spor etter menneskers liv og virksomhet i omgivelsene er kulturminner og kulturmiljøer, enten de tilhører en fjern eller en nær fortid. 

Fylkeskommunen har som regional kulturminneforvaltning ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturminneinteresser i plan- og byggesaker og følge opp saker knyttet til fredete kulturminner. 

Vi gir råd og veiledning til kommuner og eiere av verneverdige og fredete kulturminner. Dessuten er vi stolte av våre kulturskatter og tipser gjerne om hvilke kulturminner du kan oppsøke ulike steder i Østfold.  

Mer om kulturminner i Østfold

Se også