Smått og stort fra fylkestinget

Junimøtet til fylkestinget i Østfold er møtet der det meste skal på plass før sommeren rammer, det være seg kutt i kollektivtrafikk, penger som skal fordeles eller samarbeidsorganer som skal vurderes for videre liv eller ei.

PC til alle er jobb nummer en

Alternativ A eller B? Det var det store spørsmålet i debatten om elev-pc i de videregående skolene i Østfold.

For de av oss som ikke har finlest sakspapirene og heller ikke sitter i fylkestinget, redegjøres her for:

Alternativ A er full innføring av tilbud om elev-pc for alle elever som starter i videregående opplæring høsten 2025, inkludert elever i kombinasjonsprogrammet (forberedende opplæring), voksne og lærlinger. Ved innføring av ordningen høsten 2025 vil det være behov for innkjøp av cirka 4700 elev-pc-er. 

Og har vi sagt A, må vi pliktskyldigst også si B:

Alternativ B er en videreføring av dagens ordning, som ble innført av Viken fylkeskommune. Her er  elevene selv ansvarlig for å kjøpe pc eller Mac gjennom fylkeskommunens ordning eller bruke egen maskin. Dersom eleven kjøper utstyr gjennom fylkeskommunens ordning, kan eleven hvert år bruke utstyrsstipendet for å dekke kostnaden. Fylkeskommunen dekker resterende beløp. Alle elever som søker, får utstyrsstipend.

Da er det bare, litt klokere, å bevege seg til innstillingen fra fylkesutvalget uka før, der det sto mellom A eller B, eller en kombinasjon av begge: 

  • På grunn av Østfold fylkeskommunes økonomiske situasjon, videreføres dagens elev-pc-ordning inntil videre, jamfør alternativ B i saksframlegget.
  • Fylkeskommunedirektøren bes gjennom sitt årlige forslag til økonomiplan om å gjøre vurderinger av hvordan en låne-pc-ordning, jamfør alternativ A i saksframlegget, kan finansieres og innfases så raskt som mulig

Et noe mer omfattende tilleggsforslag fra Ap, Sp, SV, MDG, R og Arnstein Koch-Engebtersen (Uavh.) kom deretter på bordet, og her kom også et alternativ C, der kostnadene for gradvis innfasing av full pc-dekning og ellers alle økonomiske konsekvenser ble bedt redegjort for.

Dette forslaget ble etter hvert vedtatt, mot stemmene til H og Frp. Dermed ser det slik ut:

  1. Dagens PC-ordning videreføres.
  2. Fylkeskommunedirektøren bes fremlegge alternativ C, hvor det fremkommer kostnader for å innføre ordningen gradvis gjennom bruk av investeringsbudsjett. Det skal synliggjøres separate kostnad for VG1, kombinasjonsprogram og voksenopplæringen.
  3. Fylkeskommunedirektøren bes skissere hvordan investeringen kan gjennomføres hvor de reelle kostnader knyttet til anskaffelser belyses. Herunder investeringsbeløp, avskrivningsperiode og fratrekk av moms.
  4. Årlige driftsutgifter knyttet til de ulike alternativene skal fremkomme og sammenliknes.
  5. Fylkeskommunedirektør gis handlingsrom til å fremlegge alternative måter å få realisert en låne-pc-ordning som vedtatt så raskt som mulig. Endelig beslutning sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan.
  6. Fylkeskommunedirektøren bes utrede de økonomiske konsekvensene ved at elever kan kjøpe låne pc etter endt skolegang.

Ut av oppgavefelleskap om analyse, geofag og renhold

Som et ledd i effektivisering og innsparinger i Østfold fylkeskommune, er det sett på deltakelsen i oppgavefellesskapene innen analyse, renhold samt veiteknologi- og geofag, som gikk videre etter at Viken ble historie. Etter vedtak i fylkestinget 19. juni, er det klart at Østfolds deltakelse i disse oppgavefellskapene også blir historie fra 1. januar 2025.  

Med vedtaket sparer Østfold inn mellom 6.5 til 8.5 millioner kroner, i tillegg til at det i saksfremlegget ble pekt på at organisasjonsformen oppgavefellesskap er unødvendig byråkratisk og ressurskrevende, og generelt preget av avstand og manglende kundeorientering.  

Derfor vil Østfold se på alternative måter å organisere disse fagområdene på.  Vedtaket var enstemmig.  

Her kan du se komplett oversikt over oppgaver som løses i fellesskap mellom Østfold, Buskerud og Akershus.  

Gir penger, vurderer uttreden

Fylkestinget bevilget 1 million kroner i driftsstøtte til Høyskolen for yrkesfag, men gjorde samtidig vedtak om å be om eiermøte, der hensikten er å vurdere å trekke seg ut. Vedtaket var enstemmig.

Skolen ligger på Gjøvik, og samarbeider med Fagskolen i Østfold.

Også deltakelse i Østlandssamarbeidet var oppe til debatt. Mens Frp ivret for uttreden også der, mente Høyres Thor Hals at sammenslutningen var et godt sted å være. Det var flertallet i fylkestinget enige med ham i, og innstillingen fra fylkesutvalget ble vedtatt mot Frps stemmer.

Østlandssamarbeidet er et politisk nettverkssamarbeid mellom seks fylkeskommuner på Østlandet. Oslo er på vei ut av samarbeidet, det var også bakgrunn for at saken kom opp nå. Medlemmene er Østfold, Akershus, Buskerud, Innlandet, Vestfold og Telemark.

Reduksjoner i kollektivtilbud

Junimøtet var også møtet der reduksjoner i kollektivtilbudet skulle vedtas endelig. Debatten var preget av at ingen ville, men alle måtte. Med henvisning til en krevende fylkeskommunal økonomi, der det skal spares 17 millioner i år og 53 millioner til neste år på kollektivfeltet, vedtok fylkestinget den omforente innstillingen fra fylkesutvalget med de prinsippene som ligger der.

Frp stilte eget forslag, som kun fikk partiets stemmer. To tilleggsforslag fra Høyre fikk stemmene fra H, Frp, Inp og V (punkt 6) og H, Inp, V og KrF (punkt 7).

Se også nyhetssak fra fylkesutvalget om kollektivtilbudet