Retningslinjer skoleskyss for elever i grunnskolen

3 Rett til skoleskyss

3.1 Avstand

Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer.

Det må kunne kreves at elever går en rimelig distanse frem til en oppsamlingsplass. Hva som anses rimelig må avgjøres etter en konkret vurdering, der elevens alder, trafikksikkerhet og fremkommelighet må vektlegges. Avstanden fram til oppsamlingsstedet/transportmiddelet kan uansett ikke være like lang som avstanden som gir rett til skoleskyss, og skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen mellom hjem og skole.

Avstand skal regnes langs korteste farbare veg, og gjelder fra inngangsdøren hvor eleven bor til skolens hovedinngang. Hvis skolen har flere inngangsdører skal skolevegen måles til inngangen som er lengst borte fra elevens bosted. Det avgjørende er om vegen fremstår som åpen for allmenn ferdsel. Også private veger og stier som er i allment bruk, kan betraktes som skoleveg.

Oppmåling skjer ved bruk av kollektivselskapenes elektroniske kartsystemer. Privat oppmåling godtas ikke.

3.2 Trafikkfarlig veg

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten omsyn til veglengda.

Kommunen behandler saker om fri skoleskyss når skolevegen er særlig farlig eller vanskelig og avstanden mellom bopel og skole er under 2 km for elever i 1. trinn, og er under 4 km for elever i 2.-10. trinn.

3.3 Skyss for elever med varig eller midlertidig funksjonshemming

Elever med varig funksjonshemming, eller midlertidig skade eller sykdom har rett til fri daglig skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole.

Opplæringslova setter som vilkår for skyss at funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen tilsier at eleven har et reelt behov for skyss. Dette skal dokumenteres med attest fra sakkyndige. Det er den som søker om slik skyss som er ansvarlig for at erklæring med nødvendig skyssbehov og forutsetninger foreligger. Søknaden eller erklæringen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til å kunne vurdere hensiktsmessig skyssmiddel.

Ref.: Opplæringslova § 7-3 med merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997–1998)

3.4 Skyss for voksenopplæringselever

Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring, og når de øvrige vilkårene er oppfylt.

Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss uten omsyn til veglengda når de får grunnskoleopplæring.

Ref.: Opplæringslova § 18-3

3.5 Skyss til spesialpedagogiske tiltak

Det er skyssrett til spesialpedagogiske tiltak/tilrettelagt undervisning som legges utenfor nærskolen. Kommunen er ansvarlig for å dekke merkostnader.

3.6 Skyss i forbindelse med SFO

Bare funksjonshemmede elever med rett til skoleskyss har rett til skyss også til/fra SFO. Retten omfatter ikke skoleferier.

Ref.: Opplæringslova § 7-3

3.7 Skyss privat grunnskole

Elever ved privatskoler har rett til skyss etter privatskolelova, § 3-7.

Retten til skyss, reisefølge og tilsyn for elever i private grunnskoler gjelder bare innenfor kommunegrensen der eleven er folkeregisterregistrert. Dette gjelder også for varig eller midlertidig funksjonshemmede elever.

Ref.: Privatskolelova § 3-7

3.8 Skyss i skoletiden

All skyss i skoletiden er et kommunalt ansvar. Dette kan være nødvendig skyss for å komme til svømmeundervisning, bibliotek og lignende. Tilsvarende gjelder skyss for ekskursjoner.

Ref.: Opplæringslova § 7-1 med merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997–1998)

3.9 Skyss til praksisplass og arbeidsuke

Kommunen er ansvarlig for å dekke skysskostnader for elever som er i praksis/arbeidsuke, på lik linje med skyss i skoletiden.